Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we je op de hoogte brengen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer je gebruikt maakt van onze diensten.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die jouw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen.

 • De betrokkene, dat ben jij, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten.
 • Je persoonsgegevens zijn alle gegevens die op jou betrekking hebben: dat kan je naam zijn, je e-mail adres, maar ook je contacten met ons, jouw voorkeuren met betrekking tot de service die je zoekt, of wat je ons in een contactformulier hebt meegedeeld.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens door ze op te vragen, op te slaan en te gebruiken voor meerdere doeleinden. 

Welke persoonsgegevens?

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens om ons in staat te stellen jou te kunnen contacteren bij aanvragen omtrent events, kantoorruimtes, vergaderingen…

Op welke wettelijke basis verwerken we jouw persoonsgegevens (de “rechtsgrond”)

Elk gebruik van jouw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken je gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, jouw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting.
Voor bepaalde zaken, zoals het opsturen van nieuwsbrieven per email, vragen we jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk ogenblik intrekken door te klikken op de knop ‘uitschrijven’  onderaan de e-mails.
We bewaren ook gegevens op basis van ons “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan jij als klant kan verwachten dat wij ze nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren.
Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens en contactgegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?

Welke persoonsgegevens we van jou bewaren hangt af van de relatie die je met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de bezoeker?

Wanneer je als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de cookie policy.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij vrijblijvende diensten?

Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. In dat geval verwerken we enkel die gegevens die nodig zijn voor deze dienst.

Deze diensten zijn onder meer: de aanmaak van een profiel, het bewaren van zoekopdrachten, het invullen van een contactformulier, het inschrijven op een nieuwsbrief.

 • Bij de aanmaak van een profiel kunnen volgende gegevens worden opgevraagd: identificatiegegevens en contactgegevens.
 • Bij het bewaren van een zoekopdracht wordt naast een emailadres de informatie bewaard die nodig of nuttig is om de door jou gevraagde zoekopdracht op te stellen.
 • Bij het invullen van een contactformulier bewaren we je contactgegevens en jouw vraag of opmerking, alsook elke verdere communicatie.
 • Bij het inschrijven voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bewaard.

Behalve zoals hierboven aangegeven, gebeurt elke verwerking binnen het kader van jouw toestemming.
We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking loopt en tot 6 maand of meer na jouw laatste activiteit, met een minimum van 2 jaar.
Je hebt een recht van inzage en een effectief recht op rectificatie van objectief foute gegevens. Er worden geen persoonsgegevens bewaard die tot bijzondere categorieën behoren (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheid), tenzij je dit uitzonderlijk zelf expliciet vraagt.

Historische gegevens

Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van
vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestanden zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren.

Wij beschouwen de verwerking van persoonsgegevens als een gerechtvaardigd
belang. Als betrokkene heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Het spreekt voor
zich dat je altijd het recht hebt te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten).

Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres:
Blue Castle Events Bv
Kasteelwijk 3, B-8870 Izegem
Emailadres : marie@blauwhuis.com

Jouw rechten als betrokkene

Als betrokkene heb je een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens.

 • Je hebt een recht van inzage van je persoonsgegevens. Dit betekent dat je het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Noteer dat wij over een periode van één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij een bewijs kunnen vragen van je identiteit vóór we op je verzoek ingaan.
 • Je hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat je het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij jou het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die je aanbrengt.
 • Je hebt ook een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat je kan vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als je met ons een contractuele relatie bent aangegaan, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen.
 • Je kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. Je kan eveneens te allen tijde je toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij met de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken.
 • Je hebt ten slotte ook altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ().

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op
passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Doorgifte aan derden

We geven je persoonsgegevens enkel met jouw toestemming door aan derden, of op basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Sociale media en andere derden

Op onze website kunnen links voorkomen naar socialemediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacybeleid en cookiepolicy. Wanneer je jouw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media jouw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden je aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing

Onder “Direct Marketing” wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en
jouzelf verstaan die als doel heeft om je te informeren over producten en diensten of om je klantenprofiel bij te werken, en die niet valt onder de e-mails, uitgestuurd in het kader van gepersonaliseerde zoekopdrachten. Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hierover te contacteren.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We streven ernaar dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

Disclaimer van dit privacybeleid

Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op jouw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.